Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Các văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 4000/QĐ-BTNMT về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Theo đó, Bộ tiếp tục xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.
Tải Tài liệu
Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà ký ban hành tại Quyết định số 90/QĐ-BTNMT ngày 15/01/2018. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ.
Tải Tài liệu
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3098/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải Tài liệu
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT
Kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành tại Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2017. Mục tiêu của Kế hoạc nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2016 của Bộ dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3100/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
Tải Tài liệu
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn