Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Thông tin chỉ đạo điều hành
Tổ công tác Bộ TN&MT: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị trực thuộc Bộ
Trong thời gian qua, Tổ công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ; đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ chỉ đạo điều hành của Bộ, cũng như nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT
Ngày 04/4/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04/03/2013 của Chính phủ. So với Nghị định số 21/2013/NĐ-CP, Nghị định lần này có nhiều điểm mới quan trọng, vừa đảm bảo bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ được giao, phân định rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT với Bộ ngành khác, vừa góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT.
Tải Tài liệu
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tái cấu trúc nền kinh tế phải gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT để phát triển nhanh và bền vững
“Việt Nam đang trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa với mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp. Với vai trò quản lý các lĩnh vực rộng lớn và quan trọng, ngành TN&MT là nhân tố quyết định cho phát triển nền kinh tế. Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải giải quyết mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và thực hiện công bằng xã hội. Điều này đặt ra yêu cầu lớn cho chính quyền các cấp, đòi hỏi phải tái cấu trúc nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với sử dụng hiệu quả nguồn lực TN&MT" - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành TN&MT tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Ngành diễn ra ngày 09/01/2017.
Các văn bản chỉ đạo điều hành
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3098/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tải Tài liệu
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT
Kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành tại Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2017. Mục tiêu của Kế hoạc nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2016 của Bộ dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 3100/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017
Tải Tài liệu
Tổng hợp báo cáo thống kê cải cách hành chính
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 91/BC-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2017 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tải Tài liệu
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 53/BC-BTNMT ngày 14 tháng 6 năm 2017 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tải Tài liệu
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Báo cáo số 17/BC-BTNMT ngày 14/3/2017 báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Tải Tài liệu
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn