Xin chào Khách|   Đăng nhập 
Cải cách hành chính
Công tác chỉ đạo điều hành
Cải cách thể chế
Cải cách thủ tục hành chính
Cải cách tổ chức bộ máy
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Cải cách tài chính công
Hiện đại hoá hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Bộ TN&MT
Kế hoạch vừa được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ban hành tại Quyết định số 47/QĐ-BTNMT ngày 12/01/2017. Mục tiêu của Kế hoạc nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính (Chỉ số CCHC) năm 2016 của Bộ dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà nước của Bộ và theo quy định của Bộ Nội vụ.
 

Về yêu cầu, Kế hoạch nêu rõ việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm bảo đảm thực chất, khách quan đúng thời gian, tiến độ theo quy định tại các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị trực thuộc Bộ và Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với CCHC nói chung và định giá kết quả CCHC hằng này của Bộ nói riêng.

Về phần tự đánh giá, Tổ công tác xác định chỉ số CCHC phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá và tự đánh giá các tiêu chí, tiêu chí thành phần; rà soát, tổng hợp và xử lý số liệu điểm tự chấm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần; họp Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của Bộ; trình Bộ trưởng phê duyệt kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2016 của Bộ gửi Bộ Nội vụ thẩm định.

Về điều tra xã hội học, các nội dung điều tra xã hội học sẽ đánh giá tác động của CCHC đối với: thể chế, cơ chế chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; chất lượng quy định thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính; đội ngũ công chức của Bộ; quản lý tài chính công; hiện đại hóa hành chính. Đối tượng điều tra xã hội học tại Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm lãnh đạo cấp Vụ/Cục/Tổng cục trực thuộc Bộ và một số công chức phụ trách công tác CCHC của Bộ.

Theo Kế hoạch, Bộ trưởng giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ hoàn thành tự đánh giá, chấm điểm và tổ chức điều tra xã hội học đảm bảo tiến độ và chất lượng theo kế hoạch của Bộ Nội vụ.

CTTĐT

Các bài liên quan
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Sửa đổi, bổ sung kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan cung cấp thông tin: TBáo TN&MT (04.37738729 - 302)
Giấy phép số: 69/GP-BC do Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 29/12/2003
©2003 - 2012 Bản quyền thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Liên hệ: Số 10 Tôn Thất Thuyết - Hà Nội
ĐT: Bộ Tài nguyên và môi trường (043) 7956868
Cổng Thông tin điện tử (043) 7732732
Fax: (04) 7732732 - Email: portal@monre.gov.vn